راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد THR به کــيشKIH
جمعه 30 فروردین 150,000
شنبه 31 فروردین 176,000
یکشنبه 1 ارديبهشت 140,000
دوشنبه 2 ارديبهشت 150,000
سه شنبه 3 ارديبهشت 240,000
چهارشنبه 4 ارديبهشت 290,000
پنجشنبه 5 ارديبهشت 210,000
جمعه 6 ارديبهشت 190,000
شنبه 7 ارديبهشت 192,000
یکشنبه 8 ارديبهشت 192,000
دوشنبه 9 ارديبهشت 192,000
سه شنبه 10 ارديبهشت 320,000
چهارشنبه 11 ارديبهشت 300,000
پنجشنبه 12 ارديبهشت 225,000
جمعه 13 ارديبهشت 220,000
شنبه 14 ارديبهشت 225,000
یکشنبه 15 ارديبهشت 221,000
دوشنبه 16 ارديبهشت 225,000
سه شنبه 17 ارديبهشت 298,000
چهارشنبه 18 ارديبهشت 298,000
پنجشنبه 19 ارديبهشت 225,000
جمعه 20 ارديبهشت 225,000
شنبه 21 ارديبهشت 225,000
یکشنبه 22 ارديبهشت 225,000
دوشنبه 23 ارديبهشت 225,000
سه شنبه 24 ارديبهشت 319,000
چهارشنبه 25 ارديبهشت 319,000
پنجشنبه 26 ارديبهشت 225,000
جمعه 27 ارديبهشت 225,000
شنبه 28 ارديبهشت 225,000
یکشنبه 29 ارديبهشت 225,000
دوشنبه 30 ارديبهشت 225,000
سه شنبه 31 ارديبهشت 320,000
چهارشنبه 1 خرداد 422,000
پنجشنبه 2 خرداد 385,000
جمعه 3 خرداد 321,000
شنبه 4 خرداد 321,000
یکشنبه 5 خرداد 385,000
دوشنبه 6 خرداد 385,000
سه شنبه 7 خرداد 422,000
چهارشنبه 8 خرداد 422,000
پنجشنبه 9 خرداد 385,000
جمعه 10 خرداد 321,000
شنبه 11 خرداد 321,000
یکشنبه 12 خرداد 385,000
سه شنبه 14 خرداد 740,000
چهارشنبه 15 خرداد 710,000
پنجشنبه 16 خرداد 170,000
جمعه 17 خرداد 120,000
شنبه 18 خرداد 321,000
یکشنبه 19 خرداد 385,000
دوشنبه 20 خرداد 385,000
سه شنبه 21 خرداد 422,000
چهارشنبه 22 خرداد 422,000
پنجشنبه 23 خرداد 385,000
جمعه 24 خرداد 321,000
شنبه 25 خرداد 321,000
یکشنبه 26 خرداد 385,000
دوشنبه 27 خرداد 385,000
سه شنبه 28 خرداد 422,000
چهارشنبه 29 خرداد 422,000
پنجشنبه 30 خرداد 385,000
جمعه 31 خرداد 321,000